Decoflex(Durakote)

က်ံဳ.နိုင္ဆန္႕နိုင္အားေကာင္းသည့္ တာရွည္ခံသုတ္ေဆးျဖစ္သည္။ နံရံရွိဆံခ်ည္မ်ွင္ အက္ေၾကာင္းကေလးမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းဆက္စပ္ေပးနိုင္ျပီး သန္႕ရွင္းေသာ နံရံမ်က္နွာျပင္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္သုတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။

အသံုးျပဳနိုင္ေသာေနရာမ်ား

 • နံရံအျပင္ဘက္ေထာင့္ခ်ိဳးေနရာမ်ား၊မူလေဆးသုတ္ထားျပီးေရမလံု၊ ေရစိမ့္ထြက္ေနေသာအေပါက္ရာေလးရွိသည့္ အတြင္းမ်က္နွာျပင္မ်ား၌ေရလံုလႊာအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။
 • အလွဆင္ေရလံုအဆင့္ျမင့္ သုတ္ေဆးအျဖစ္ အေဆာက္အဦးဧ။္အတြင္း၊အျပင္ မ်က္နွာျပင္မ်ား၌အလွဆင္အသံုးျပဳနိုင္သည္။
 • ကြန္ကရစ္၊ဘိလပ္ေျမ၊ဖိုင္ဘာ၊ဘိလပ္ေျမျပားနွင္႕ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ထားသည့္ သစ္သားမ်က္နွာျပင္မ်ား၌သုတ္လိမ္းနိုင္သည္။
 • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊အလွဆင္တံခါးမ်ား၊၀န္းျခံတံခါးမ်ား၊ေရခ်ိဳးခန္း၊အိမ္သာတံခါးမ်ား၊အထူးသျဖင့္ အတြင္းဘက္ ေရနွင့္ ထိေတြ.မွဳရွိသည့္အျခမ္း၌အသံုးျပဳနိုင္သည္။

အသံုးျပဳနည္း

 • သုတ္လိမ္းမည့္မ်က္နွာျပင္သည္သန့္ရွင္းေျခာက္ေသြ.၍အညစ္အေၾကး၊ဆီ၊ဖေယာင္းနွင့္အျခားကပ္ျငိတြယ္ေစမည့္အရာမ်ား ကင္းရွင္းရန္လိုပါသည္။
 • သုတ္လိမ္းမည့္မ်က္နွာျပင္တြင္ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား၊အေပါက္မ်ားရွိပါက ၾကိဳတင္၍ပတ္တီးျဖင့္ဖာေထးပါ၊
 • သန္႕ရွင္းေသာမ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္ Decoflexကိုလိုခ်င္ေသာအထူအေနအထားရရွိေစရန္ ဒလိမ့္(သို့) စုတ္တံတို့ျဖင့္နွစ္ထပ္၊သံုးထပ္ခန့္သုတ္လိမ္းေပးပါ၊ေဆးတထပ္နွင့္တထပ္အၾကားေသခ်ာစြာေျခာက္ေသြ.ပါေစ။
 • ေခ်ာမြတ္ေသာကြန္ကရစ္၊သစ္သားနွင့္ သံမ်က္နွာျပင္မ်ားတြင္ Decoflexကိုသန္႕ရွင္းေသာေရ၁၀% နွင့္ေရာ၍ Primer အျဖစ္သုတ္လိမ္းနိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္

Decoflex အားေနာက္ဆံုးအလွဆင္သုတ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္မွဳန္႕ နွင့္ အျခားေလထုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတတ္ေသာအညစ္အေၾကးမ်ားကပ္ညိွမွဳမရွိေစရန္ ဂရုျပဳသင့္ပါသည္။

Deco-Decoflex High Performance External Wall Protection Systems

DuraKote is a microfibre reinforced, extremely durable, high performance elastic protective coating system designed for use in exterior environments. DuraKote has been specially formulated to provide a ready to use, easy to apply water-based system to provide maximum protection to buildings. Its integral microfibre reinforcement enables it to fill and bridge hairline cracks and to accommodate substrate movements in the harsh cyclic thermal regimes of tropical climates. DuraKote is also enable to maintain a clean exterior surface with a minimum of maintenance.

Features

 • Architectural Colours
 • Single Component
 • Easy to Use
 • Non Staining
 • Low Odour
 • Seamless
 • Total Adhesion
 • Resists Wind Driven Rain
 • UV Resistant
 • Algae, Fungus Resistant

Looks like, works like paint; but out-performs regular paints No mixing required, use direct from can, no errors in application No special equipment required, applied by brush, roller or airless spray Will not discolour tiles, stone or other cladding, or cause water stains No lingering objectionable chemical or solvent smell Forms a homogeneous, protective exterior barrier with no laps or joints Adheres strongly to all types of clean surfaces Prevents penetration of wind driven rain through the coated surfaces Specially formulated to resist UV conditions of the tropics Resist algal, fungal and mould growth

Typical Properties

PROPERTY DESCRIPTION/VALUE TEST METHOD
Colours White or other Architectural colours
Composition Synthetic Rubber Elastomers
Appearance Soft Thixotropic Paste
Service Temperature -10°C to 80°C
Specific Gravity 1.28 to 1.35
Percent Solids Approx. 66%
Adhesion Very good
Crack Bridging Ability Able to bridge cracks up to 2 mm
Surface Dry (Dust free) 1/2 to 1 hour (200 microns wet at 25°C )
Elongation 600% approximately AS 1145
Tensile Strength 3800 KPa @ 300% elongation (7 days @ 20°C, 600 hrs QUV @50°C) AS 1145
Water Vapour Transmission 15 gm/mV24 hrs ASTM 1653
Accelerated Weathering No defects ASTM D822A
Algal Resistance No growth SS 345 : 1990
Alkali Resistance No blistering, "wrinkling or lifting  
Wet Scrub Resistance No wear off after 3000 cycles  
Cyclone Testing Station Rating Class E achieved (maximum rating) James Cook Univ.
Fire Rating Class 1 over most surfaces BS476 Pt 1 to Pt 3