Coprox ေရစိုခံေရတားေဆးမႈန္႕သည္ ေရယိုစိမ့္မွဳနွင့္ မ်က္နွာျပင္မ်ား အစိုျပန္ျခင္းကို အထူးကာကြယ္ တားဆီးနိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ သုတ္ေဆးအမႈန္႕ျဖစ္ပါသည္။

အသံုးျပဳနိုင္ေသာေနရာမ်ား

 • ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာမ်ားတြင္ ေအာက္ထပ္သို႕ ေရမစိမ့္ေစရန္ ေရကန္အတြင္း မ်က္နွာျပင္မ်ား ေရစိမ့္ထြက္ေသာ ေနရာမ်ား။
 • အိမ္၏ အျပင္နံရံမ်ား မိုးေရထိ၍ အတြင္းမ်က္နွာျပင္သို႕ ေရစိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ ေရေငြ႕ပ်ံေသာ ေနရာမ်ား၊
 • နံရံမ်ားတြင္ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ား သုတ္လိမ္းရာ၌ အစိုျပန္မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ မွိဳတတ္ျခင္း၊ ဆားပြင့္ျခင္း တို့ကို Coprox ေအာက္ခံသုတ္ေဆး (Primer) အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တို႕ကို ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
 • အိမ္ကြန္ကရစ္အမိုးမ်ား၊ အုတ္ကြ်တ္ျပားမ်ား၊ အုတ္ကြ်တ္၊ ေရကန္မ်က္နွာျပင္မ်ားရွိ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား တို႕ကို ေရလံုမွဳအတြက္ ဖာေထးနိုင္ျခင္း၊
 • ေၾကြျပား၊ ေက်ာက္ျပားမ်ား၏ ၾကားလိုင္းမ်ားတြင္ ေရလံုမွဳအတြက္(White Cement) အျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း၊
 • အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ Coprox ကိုဘိလပ္ေျမနွင့္ ေရာစပ္၍ (Primary Waterproofing) အျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။

ေဆးသံုးနည္း

 • ေဆးသုတ္လိမ္းမည့္ ကြန္ကရစ္မ်က္နွာျပင္သည္ ဖုန္၊အမွဳိက္နွင့္ ေရညိွကင္းစင္ျပီး ၾကမ္းေခ်ာမ်က္နွာျပင္ ျဖစ္ရမည္။
 • Coprox အမႈန္႔ 1Kg ကိုေရ 1Lit နွင့္ေရာစပ္ (15) မိနစ္ခန္႔ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေမႊၿပီး သုတ္ပါ။ Coprox သုတ္လိမ္းမည့္ ေျခာက္ေသြ႕ သန္႔ရွင္းမ်က္နွာျပင္ကို ဦးစြာေရျဖန္းၿပီးမွ Coprox သုတ္လိမ္းရမည္။ အစိုျပန္ေနေသာ ေရမ်က္နွာျပင္အား Coprox ကို တိုက္ရိုက္ သုတ္လိမ္းနိုင္ပါသည္။
 • (၆)နာရီမွ (၈)နာရီအထိ အေျခာက္ခံပါ။
 • စံခ်ိန္စံနွဳန္းမွန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(၁၀၀) စတုရန္းေပအတြက္ ပထမေဆး တစ္ထပ္လ်ွင္ Coprox 2.5 Kg နွင့္ ဒုတိယအထပ္္ 1.5 Kg သံုးရမည္။

Coproxအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ေရေဆးခံနိုင္ျခင္း
 • အနံ႔အသက္ကင္းေစၿပီး အဆိပ္အေတာက္မျဖစ္ျခင္း။
 • ဆားပြင့္မ်ားနွင့္ မွိဳတတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ျခင္း၊
 • အင္းဆက္(စ္) ပိုးမ်ားကိုေသေစနိုင္ျပီး ပိုးမႊားမ်ားကင္းစင္ေစျခင္း၊
 • လွုပ္ရွားမွဳအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခံနိုင္ရည္ရွိျခင္း၊
 • နံရံအျပင္ဘက္ သုတ္လိမ္းထားေသာ Coprox ကိုအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ သင့္အိမ္္၏ ေရယိုစိမ့္မွဳကို ကာကြယ္နိုင္ျပီး နံရံမ်ားအစိုျပန္ျခင္းနွင့္ သင္၏အေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္စီးမွဳကို ကာကြယ္နိုင္ျခင္း၊

မွတ္ခ်က္

 • ေဖ်ာ္စပ္ရာတြင္ သံုးစြဲမည့္ေရအမ်ိဳးအစားထဲသို႔ Coprox အမႈန္႔ကိုေျဖးညွင္းစြာထည့္ေမႊေပးပါ။ အုတ္ကန္ေထာင့္အနားမ်ားကို ခပ္ပ်စ္ပ်စ္သုတ္လိမ္းေပးရမည္။ Coprox အမႈန္႔ကို ေဖ်ာ္စပ္အသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ အတိုင္းအတာကိုတြက္ခ်က္၍ လိုအပ္သည့္ ေဆးပမာဏကိုသာ ေဖ်ာ္စပ္ရပါမည္။ ေဆးေဖ်ာ္စပ္ျပီး (၃)နာရီ ၾကာလ်ွင္ ေက်ာက္ျဖစ္သြားမည္။ က်န္ရွိေသာအမႈန္႔ကို ေလလံုေအာင္ပိတ္၍ ေျခာက္ေသြ႕သည့္ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားနိုင္သည္။

For Primary Waterproofing

Coprox as an additive

As an excellent preventative in all those cases where initial waterproofing is of prime importance, Coprox may be added to concrete, plaster, mortar orscreedintheratioof 10% Coproxtothequantityofthecementbeing used in any such mixture i.e. 5 kg Coprox to a 50 kg pocket of cement. Sand and/or stone in the aggregate is ignored.

FOR EXISTING STRUCTURES

Coprox brush-on application

1. Surface preparation
Remove dust, dirt, loose particles, oil, rubber, casein, asphalt, tar, paint and calcamine from the surfaces to be treated.It is most imperative for those surfaces onto which Coprox is to be applied, to be perfectly clean. One of the unique properties of Coprox is its penetratting effect on masonry with its associated waterproofing qualities. If this is, however, obstructed by oil, grease, paint or any otherforeign bodies, this process cannot effectively take place.If there is any doubt as to surface cleanliness in those cases where there is no paint or any other coating, such surfaces should be cleaned by applying a solution of one part hydrochloric acid (spirit of salt) and ten parts of water. Leave this solution for approximately two hours, and then wash down well with water.Remove paint or any other foreign bodies with a wire brush and/or an effective paint remover. In more acute cases, scrape and/or sandpaper surfaces manually orwithasandpapering machine. Wash off the dirt and particles.

NOTE: New mortar, screed, concrete or plaster should be properly cured before Coproxination.

2. Mixing
Sprinkle Coprox powder slowly into water on a 1:1 ratio (e.g. 2 litres per 2 kg), stirring constantly with a wooden paddle until solution becomes smooth and creamy. Let stand foraboutl5 minutes. Do not mix with bare handsto avoid skin irritation. This solution should be used within 2 hours to prevent hardening.

3. Surface Application

FIRST COAT

(a) Thoroughly wet the surface to be treated.
(b) Stir solution well and apply Coprox using a fibre or whitewash brush onto the wet surface. Stir frequently during application to prevent settling. Thoroughly cover depressions, fine cracks and pin holes. For large cracks see "Plugging Mixture For Cracks" on page 12.
(c) Wet the treated surface 5-6 hours later using a fine spray.

SECOND COAT

(a) Apply 6-8 hours or more after the first coat in the same manner as above.
(b) Wet the treated surface 5-6 hours later using a fine

4. Curing
It is normally not necessary to wet the wall surface after applying Coprox,asemperaiures are present, wetting the treated surface after each coat using a spray prevents the Coprox from drying too quickly and assists the curing process. Covering the treated surfaces with wet bags or plastic sheetina is recommended to assist the curing process particularly when directs one sunshine on the treated surface cannot be avoided. Where possSe tart on the shady side of the structure and follow the sun, there by avoiding direct sunlights.

NOTE:The substrate will only absorb sufficient Coprox as is necessary to render it waterporoof.Powdering of excess Coprox after application may therefore occur.Simply dust or wash off the excess.

5.Efflorescence
Treatment for efflorescence is the same as above.

6.Recommended number of coats
Eterior surfaces and surfaces below ground level-2 coats.Interior walls about ground level-1 coat. (If surface is particularyporous,two coats may be necessary).

7. Painting
The Coprox treatment must be properly cured and completely dry before any decorative finish is to be applied.The best paint int the world will not adhere to a damp or wet surface.

8. Coverage
(a) 1st coat: Approx. 4 m2 per kg. (bj 2nd coat: Approx 8 mz per kg.

9 Suitable surfaces

Concrete, cinder block, mortar, cement plaster, stucco, unglazed brick, and old cement paint washes.

10. Unsuitable surfaces
Bitumen, tar, wax, oil, rubber, casein and paints, calcium carbonate and fibreglass coated pools, glass, plastic, metal and wood, all of which have to be removed before 'COPROXINATION1.

11. Weather Conditions
Do not apply Coproxonexteriorsurfaces during rain, freezing temperature, high winds and strong sunshine. If possible, apply Coprox under shady conditions. If strong sunshine cannot be avoided see "Curing" on page 8.

12. Durability
The lifetime of Coprox is virtually indefinite if not injured by scratching, abrasion or impacts.